Monday, May 09, 2005

نظري در بازکرد سیکل مفهومی اسم سقزنظري در بازکرد سیکل مفهومی اسم سقز

مهندس رحیم حاجی زاده:

در رابطه با مقاله شهرستان قروه- معدن طلاي آذربايجان

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه شما دوستان عزیز در شناساندن آلام و درد های ایالات متحده ی آزربایجان به نسل معاصر, خواهشمند است در بازکرد سیکل مفهومی سقز به موارد زیر دقت فرمائید:

شکل درست بازکرد سیکل مفهومی سقز بدین شکل است:

واریانت اول: =>سق (همان «سک» => «سکا» طایفه ای از تورکان) + ز (همان «ایر» در تورکی قدیم و جدید به معنی «علامت جمع» است. مثل: بیز=> بن+ ایز=> بنیز=> بیز) , سقز => سکالار (سکا تورکلری)
واریانت دوم: ساققیز, همان مفهوم مورد اشاره ی مقاله
واریانت سوم: طایفه ای از تورکان مغول.
واریانت چهارم: همان «سککیز» (8) به تركي ) .
واریانت پنجم: => سق (به تورکی «نیزه». نگاه کنید به فرهنگ تورکی فارسی سنگلاخ) + ز=> سقز =>به تورکی به معنی « نیزه ها» و یا «نیزه داران» است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home