Monday, July 25, 2005

بخشهاي ترك نشين و آذربايجاني استان كردستانبخشهاي ترك نشين و آذربايجاني استان كردستان

مهران بهاري

يكى از استانهايى كه بخشهاى عظيمى از منطقه ترك نشين شمال غرب كشور در آن استان قرار داده شده است٬ استان كردستان استּ مناطق ترك نشين و بخشهاى آذربايجانى در استان كردستان٬ اساسا در دشتهاي گسترده منطقه شرقي و شمال شرقى آن٬ شامل بخش عمده دو شهرستان بيجار و قروه و بخشهاى كوچكى از شمال شهرستانهاى سقز و ديواندره مىباشدּ اين نواحى از ديرباز تركنشين٬ ادامه و بخشى از ناحيه پيوسته ترك نشين شمال غرب كشور و جزئى از آذربايجان ائتنيك و يا آذربايجان جنوبى مىباشند كه در اثر بازى با تقسيمات ادارى توسط مرزهاى استانى از مناطق مجاور تركنشين در استانهاى همسايه آذربايجانى (آذربايجان غربى٬ زنجان و همدان) جدا شده و در داخل استان جديد التاسيس كردستان قرار داده شده اندּ امروزه اقلا يك چهارم تا يك سوم اراضى استان كردستان را نواحى ترك نشين و آذربايجانى مذكور تشكيل مىدهدּ اكثريت مطلق شهرستان بيجار ترك نشين و از ديرباز متعلق به آذربايجان استּ شهرستان قروه نيز با جدا كردن دهها مركز جمعيتى ترك نشين از آذربايجان و الحاق آن به استان كردستان بوجود آمده است. (در استان مجاور كرمانشاه٬ شهرستان ترك نشين و آذربايجانى سنقر دچار همين عاقبت شده است)ּ در دهه هاى اخير اين شهرستانها با هجوم مهاجرتى كردان مواجه شده و اقليت كوچك كردنشينى در غرب آنها بوجود آمده استּ علاوه بر مناطق فعلا ترك نشين آذربايجانى مذكور در استان هاى كرمانشاه و كردستان٬ در اين استانها دو گروه مراكز جمعيتى ترك ديگر نيز وجود دارند:

الف- مراكزى كه به صورت جزاير منفرد زبانى و پراكنده ترك نشين٬ در دريايى از هموطنان كرد و لر و قرار دارند. اينگونه جزاير زبانى تركى علاوه بر سه شهرستان فوق٬ در ديگر شهرستانهاى استانهاى كرمانشاه و كردستان نيز يافت مىشوند.
ب- مناطق سابقا ترك نشين كه به مروز زمان و با مهاجرت كردان تازه وارد و خروج تركان بومى به ديگر مناطق٬ و گسترش ناحيه كردنشين و نيز تغيير زبان اهالى از تركى به كردى به صورت كردنشين در آمده و به طور تقريبى قسمت شرقى خط سقز [١]-ديواندره-سنندج را شامل استּ امروزه اسامى تركى جغرافيائى باقيمانده در اين استان كه نزديك به ٨٠- ٩٠ در صد اسامى جغرافيائى استان كردستان را شامل مىشود تنها يادگار حضور خلق ترك در اين مناطق سابقا تركنشين استּ

داستان تكرارى: تجزيه ارضى آذربايجان٬ بحران هويت تركى

قوميتگرائى فارسى و استعمارگران غربى براى تسهيل نمودن امر ريشه كن كردن هويت تركى و توده ترك در شمال غرب كشور٬ از يك طرف ايالت و يا مملكت محروسه آذربايجان دوران قاجار و توده واحد و به هم پيوسته ترك در شمال غرب كشور را در ١٢ استان جدا از هم و همه مستقيما وابسته به مركز تجزيه نموده اند و از طرف ديگر گروههاى پراكنده خلق واحد ترك در ايران را بر حسب منطقه جغرافيائى٬ وابستگى طائفه اى٬ مذهبى و يا لهجه اى به صورت اقوام جداگانه نشان داده و تثبيت كرده اندּ مىبايد اعتراف نمود كه اين دو تدبير از موثرترين و موفقترين توطئه ها در تجزيه٬ زدودون هويت تركى و از بين بردن همبستگى ملى خلق ترك در آزربايجان و ايران بوده استּ و بر اين مبناست كه امروزه ما از يك طرف شاهد بوجود آمدن استانها و شهرستانها و بخشهاى ترك نشين در شمال غرب كشور بدون دارا بودن هويت واحد و مشترك ارضى آذربايجانى مىباشيم و از سوى ديگر شاهد گروههاى جداسر ترك زبان در سراسر ايران هستيم كه هر كدام هويت مصنوعى تقديم شده به ايشان از طرف پان ايرانيستها و استعمارگران غربى را با صافدلى تمام و جان و دل پذيرفته اند!!! تلختر آنكه بسيارى از نخبگان ترك نيز فريفته اين توطئه ها شده اند و در راستاى سياست تجزيه مليت ترك در ايران با حرارت تمام از هويتهاى مصنوعىاى مانند "ملت آذربايجان" و "قوم قشقائى" و ּּּּسخن مىرانند!!!!

فعالين آذربايجانى بىخبر از آذربايجان!!!

بسيارى از گروههاى افراطى ملىگراى كرد٬ شامل روشنفكران٬ سياسيون٬ روحانيون٬ دانشجويان٬ و مقامات دولتى محلى و استانى و كشورى در بسيجى همگانى به ادعاهاى ارضى خود بر مناطق غيركردى ترك نشين استانهاى آذربايجانى و خود استان كردستان از جمله شهرستانهاى بيجار٬ قروه و سنقر و حتى همدان شدت بخشيده و به سرعت در حال گسترش محدوده كردنشين و تثبيت هويت كردى و تغيير تركيب جمعيتى مناطق ترك نشين و آذربايجانى باقى مانده در استان كردستان و كرمانشاهان مىباشندּ و در اين راستا كوشش فراوانى در سرپوش گذاردن بر هويت و توده ترك در اين استان داشته بايكوتى بسيار گسترده در باره عنصر تركى در اين استان اعمال مىنمايندּ در حاليكه بيش از يك سوم خاك استان كردستان را مناطق ترك نشين و آذربايجانى تشكيل مىدهند در هيچكدام از بررسىهاى زبان و فولكلور و مردم شناسى و صنايعى دستى و اقتصادى و فرهنگى و سياسى و ּּּּ به مسائل و خواستهاى توده ترك ساكن در استان كردستان٬ حتى وجود آن اشاره اى نمىشود و در همه نشريات و انتشارات و رسانه هاى دولتى فارسى و كردى يكصدا از اين استان به عنوان استان همگون كرد ياد مىشودּ

البته در بوجود آمدن وضعيت موجود و نهادينه شدن رفتار ناديده گرفتن و انكار حقوق خلق ترك و بخشهاى آذربايجانى استان كردستان و تلاش براى كردى و كردستانى نشان دادن خلق ترك ساكن در اين استان و سرزمينهاى تركى واقع در آن٬ ناآگاهى فعالين ترك و آذربايجانى نيز نقش عمده اى داشته استּبه عنوان نمونه يكى از فعالين آذربايجانى (آلبايراق) در مقاله خود به نام "استقلال آذربايجان: پايان غارت ثروتها"٬ بخشهاى آذربايجانى و ترك نشين استان كردستان را مناطق كردنشين و كردستانى تصور نموده و پس از اشاره به اقتصاد آذربايجان٬ به غارت منابع ديگر ملل ايران پرداخته و در اين ميان از معادن داش كسن بهارلوى قروه٬ اين پاره خاك آذربايجانى به عنوان "غارت ثروت كردستان" ياد كرده است!!!!: "سیاست غارت و چپاول نه تنها در آذربایجان بلکه در ال-احواز، کردستان، بلوچستان و ترکمنستان هم تعقیب میشود٬ ..... . در این جا اشاره به غارت طلای کردستان (داشكسن بهارلوى قروه) هم بی مورد نیست".

1 Comments:

Blogger ahmad said...

داداش مطمئنی این تقسیم که انجام داده ای درست است
یعنی شهر بیجار و روستاهای اطراف آن ترک است !!! من که فکر نکنم اینچنین باشد
من خودم بزرگ شده بیجارم اما تا جای که میدانم بیجار و اطراف آن همه کرد ( گروسی ) می باشند
نمی دونم لابد شما اطلاعات بیشتر و موثق تری داری که این موضوع را با صراحت نوشته ای

8:54 PM  

Post a Comment

<< Home