Wednesday, December 28, 2005شهرستان ترک نشین بیجار در استان کردستان- ماهنامه خداآفرین

بنابر نوشته ماهنامه خداآفرین شماره 14 آبان 84 ، شهرستان ترک نشین بیجار واقع در شرق استان کردستان وسیعترین شهرستان استان بوده و 450 هزار هکتار زمین حاصلخیز دارد که 45 درصد کل زمینهای زراعی استان را شامل می شود. هم چنین 46 درصد معادن استان کردستان در بیجار اقع است .

آب و زمینهای زراعی بیجار به تنهایی خیلی بیشتر از آب و زمین هر یک از استانهای کویری قم، یزد، سمنان، بوشهر، هرمزگان و یا سیستان و بلوچستان می باشد " ولی " متاسفانه به علت بی توجهی به مناطق روستایی بیش از 70 درصد کشاورزان بیجار مهاجرت کرده و متعاقب آن عایدات زمینهای زراعی آن نیز از منطقه خارج می شود. این شهرستان دارای غنی ترین معادن سنگ آهن و نفت و گاز می باشد و از این لحاظ در ردیف عسلویه و بندرامام قراردارد. ولی نظر لطف مسئولین به بیجار کجا و به یزد کجا؟!

2 Comments:

Blogger meganericks8039 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

3:09 AM  
Blogger Aliak said...

آقای محترم بر چه مبنا و اساسی بیجار و قروه را ترک نشین می دانید و بر طبل جدایی گروسها از کردها می کوبید بنده بیجاری هستم و خود را کرد می دانم و نه ترک و اصلا مهم نیست شیعه هستم یا سنی.

12:27 PM  

Post a Comment

<< Home